Terug

Onze school

Ouderpanel

Onderbouwing

Het Ouderpanel van het Ilex College heeft tot doel ouderbetrokkenheid op het Ilex College te bevorderen. Het ouderpanel kan in gesprek met locatiemanager en teamcoördinator een adviserende rol aannemen of als klankbord fungeren.

Leden

Het ouderpanel bestaat uit minimaal 4 en maximaal 6 ouders van leerlingen die op het Ilex College onderwijs volgen. Zij kunnen zich aan het begin van elk schooljaar beschikbaar of herkiesbaar stellen om zitting te nemen in het ouderpanel voor de duur dat hun kind onderwijs volgt op het Ilex College. Hierbij is het wenselijk om -daar waar mogelijk- de verschillende klassen te laten vertegenwoordigen.

Voor het schooljaar 2017-2018 bestaat het ouderpanel uit de volgende leden: 

Mw. Veldhoen (voorzitter)

Mw. Koemans (secretaris)

Mw. Derichs (tevens M.R en O.P.R lid van Yulius)

Dhr. Kwawegen

Mw van Tjitske

Overlegstructuur

Het ouderpanel komt minimaal 3x per jaar samen met locatiemanager en teamcoördinator. Dit overleg wordt gevoerd aan de hand van een van te voren opgestelde agenda. Data en tijdstip van overleg worden jaarlijks aan het begin van het schooljaar in overleg vastgesteld. Van elke bijeenkomst worden notulen gemaakt, die voor alle ouders van het Ilex College inzichtelijk zijn. Voor de structuur en voortgang van het ouderpanel en de vergaderingen is het wenselijk dat binnen het ouderpanel een voorzitter en notulist wordt aangewezen.

Gespreksonderwerpen

Alle onderwerpen zijn in feite bespreekbaar, maar zullen vooral over de volgende hoofdgebieden gaan : ouderbetrokkenheid, kwaliteit en organisatie van onderwijs binnen het Ilex College.

Medezeggenschapsraad

Er is geen structurele (terug)koppeling naar de MR van Yulius Onderwijs. Daar waar ouders of het ouderpanel interesse hebben in of mee willen denken over Yulius Onderwijsbrede zaken, kunnen zij zich wenden of aanmelden bij de oudergeleding van de MR. Het ouderpanel is een locatiegebonden adviesorgaan.