Terug

Yulius Onderwijs

Leerlingenzorg

Yulius Onderwijs werkt planmatig aan het onderwijs en de extra zorg en ondersteuning die leerlingen nodig hebben.

Commissie voor de Begeleiding (CvB)

Elke onderwijslocatie heeft een Commissie voor de Begeleiding (CvB), die bestaat uit onder andere de bovenschools directeur, orthopedagoog, intern begeleider en de leerkracht van uw kind. Zij bepalen bij de start de beginsituatie van uw kind en stellen een handelingsadvies op. Op basis daarvan plaatsen we uw kind in een groep.

De CvB volgt ook de voortgang van uw kind. Als een leerling extra zorg of meer onderzoek nodig heeft, kan de leerkracht of mentor hierbij de hulp van de CvB inroepen. De CvB kan dan ondersteuning aanvragen bij de schoolarts, leerplicht of schoolmaatschappelijk, of aan de directie. Hiervoor vragen we altijd uw toestemming.

Ontwikkelingsperspectiefplan (OPP)

Bij de aanvang van het schooljaar krijgt de leerling binnen zes weken het vereiste ontwikkelingsperspectief (OPP). Dit perspectief wordt vastgelegd in het Startdocument, groepsplan (GP) en het ontwikkelingsperspectiefplan (OPP). Het ontwikkelperspectief wordt in januari geëvalueerd en in samenspraak met ouders/verzorgers eventueel bijgesteld. Aan het eind van het schooljaar volgt een afsluitende meting. De CvB bepaalt het ontwikkelperspectief en past dit aan op grond van de (toets)resultaten. De leerkracht maakt in dit proces inzichtelijk op welke manier de leerling is geholpen. Het ontwikkelingsperspectiefplan (OPP) beschrijft het niveau van functioneren van de leerling voor de sociaal-emotionele en didactische aspecten. Hierin wordt ook aangegeven welke plannen de locatie heeft voor de begeleiding van de leerling. Als de ouders/verzorgers akkoord gaan met het plan, ondertekenen zij dit en wordt het bewaard in het leerling-dossier.